#DiversitatEnLluita

UNA SOCIETAT SANA ÉS UNA SOCIETAT ON LA DESIGUALTAT NO GUANYA TERRENY

?

HO HEM ACONSEGUIT:

EL PROCICAT APROVA EL PROTOCOL PER AL LLEURE DIVERS!

?

EL PROTOCOL

?

COMUNICAT PERSONES I ENTITATS ADHERIDES

Ressò als mitjans

?

NOTA DE PREMSA

?

MANIFESTACIÓ 6 DE FEBRER

Fotografies de Núria d’Oratge

Notícia BTV

Notícia TV3

Ressò als mitjans

?

ESTAT DE LA CAMPANYA

?

NOTA DE PREMSA

?

SOM SALUT COMUNITÀRIA

MANIFEST DE LA XARXA D’ENTITATS QUE ACOMPANYEM A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN FRONT A LES MESURES RESTRICTIVES DEL GOVERN

MANIFEST CATALÀ

Una societat sana és una societat on la desigualtat no guanya.

Manifest de la Xarxa d’Entitats de Lleure Divers en Lluita, contra les mesures restrictives per la crisi de la COVID19.

Parlem en nom de les persones amb diversitat funcional, en nom de les seves famílies i en nom de les entitats, treballadores i voluntàries que les acompanyem:

Davant el context de crisi sanitària, social i política que estem vivint, les persones amb diversitat funcional, les seves famílies i les entitats que les acompanyem tornem a ser les últimes de la fila.  Com ja va succeir durant els pràcticament tres mesos de confinament a principis d’any, amb aquesta anomenada segona onada de la COVID-19 se’ns ha tornat a prohibir tota activitat, deixant-nos en una situació de vulnerabilitat molt gran. I si no se’ns prohibeix l’activitat, s’activen unes mesures restrictives que no permeten que les entitats puguem donar suport i acompanyar les nostres famílies i les nostres participants d’una forma coherent amb les necessitats que tenim. Cal remarcar que reinventar-nos i adaptar-nos al món virtual de les activitats online és una tasca pràcticament impossible quan es tracta de persones amb diversitat funcional, i que no sol·luciona de cap manera la necessitat de conciliació laboral de les nostres famílies.

És per això que com a persones amb diversitat funcional que formem part de la Xarxa d’Entitats Lleure Divers en Lluita volem compartir que deixar-nos sense activitats de lleure és una mesura restrictiva completament deshumanitzada i capacitista. Cal recordar que vivim en una societat on gairebé tot està muntat de manera que les persones amb capacitats diferents,  o, dit d’una altra manera, aquelles persones que se suposa no acostumem a ser tant “productives” com el sistema necessita, som excloses o completament segregades. Volem denunciar que prohibint-nos totalment les activitats i els espais de trobada se’ns està discriminant de nou, sense tenir en compte les limitacions amb les que ens trobem pel simple fet de viure en una societat tant competitiva i poc solidària com la nostra.

De la mateixa manera, com a famílies de les persones amb diversitat funcional i que formem part  de l’esmenada Xarxa volem reivindicar que necessitem amb urgència aquests espais de lleure on participen els nostres familiars per tal de poder conciliar la vida i la feina de forma digna. Hi ha molts casos en què deixar sense activitats els nostres familiars és sobrecarregar la situació que vivim com a famílies. Volem recordar que hem lluitat molt de temps per aconseguir uns nivells de lleure i esport adients a les seves capacitats, activitats amb les que elles gaudeixen i creixen com a persones i on les famílies podem donar-nos un descans físic i emocional imprescindible per a poder continuar. No podem fer passos enrere.

I per últim, les treballadores i voluntàries de les entitats que acompanyem a les persones amb diversitat funcional i que ens hem organitzat en aquesta Xarxa volem compartir que les activitats de lleure on aquestes persones participen són un dels pocs espais on es desenvolupen i creixen lliurement. Són els espais de seguretat on poden anar conformant el seu projecte de vida. Si les entitats d’acompanyament a les persones amb discapacitat tenim quelcom, és l’orgull de saber-nos necessàries, i afortunades de ser creadores de pilars bàsics per la felicitat individual i col·lectiva, com són la comunitat diversa i la solidaritat. Per tant, prohibir-nos l’activitat no és una acte de responsabilitat col·lectiva, sinó que és un acte d’absoluta desconeixença i d’infravaloració molt gran de la tasca que duem a terme i cap a les necessitats de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.

Ja hi ha algunes entitats de les que lluitem contra les discriminacions que pateixen les persones amb diversitat funcional que, després de molts anys d’activitat, ens hem vist obligades a tancar, o ho haurem de fer en breus, degut a la situació actual i a les mesures restrictives plantejades pel govern.  A tot això se li suma que no hi ha hagut cap proposta per tal d’intentar tenir en compte la situació en que quedaríem com a entitats, fent que algunes ens trobem en una situació límit. És importantíssim veure que amb el tancament d’entitats com les nostres la desigualtat torna a guanyar terreny. Estem parlant d’un pas enrere amb conseqüències molt més greus de les que semblen a primera vista. No ens ho podem permetre.

Cansades de la situació en que ens trobem, i veient que això pot allargar-se en el temps, diferents entitats d’arreu del territori ens hem organitzat per reivindicar:

 • Que el lleure, l’oci i les extraescolars són un dret essencial per les persones amb diversitat funcional i el seu desenvolupament, així com pel descans i la conciliació de vida i feina de les seves famílies.
 • Que el lleure educatiu i l’oci en general són una necessitat bàsica per al desenvolupament dels infants, dels joves i de les persones amb diversitat funcional, i que és un indicador d’una societat sana i lliure. És molt necessari començar a fer camí per tal que des del govern es valori la tasca d’aquest sector i s’inclogui com a servei essencial. 

És per tot això que exigim:

 • Que el PROCICAT tingui en compte la situació de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies, i revisi les mesures restrictives incloent el lleure divers com a servei essencial. Cal oferir alternatives que s’adeqüin a les nostres necessitats.
 • Que aquesta exigència es dugui a terme el més aviat possible. No sabem quan començarà la tercera onada de mesures restrictives. Hem d’estar preparades per quan arribi. No podem permetre que se’ns torni a prohibir l’activitat.

D’altra banda, i tenint en compte que perquè el PROCICAT ens escolti hem de sumar tots els suports possibles, demanem:

 • A les institucions suposadament no competents (com poden ser l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat -IMPD-, el propi Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments, la Diputació de Barcelona, etc.) que es posin del nostre costat i ens ajudin a pressionar al PROCICAT per tal que es reconsideri la situació de les persones amb diversitat funcional, les seves famílies i les entitats i treballadores que les acompanyem. Demanem, per tant, que signin aquest manifest i donin mostres de suport a les nostres reivindicacions.
 • A Dincat, la federació d’entitats que defensa els drets de les persones amb diversitat funcional, que també s’adhereixi al present manifest i ens ajudi a fer tot el possible per pressionar al PROCICAT i a qui calgui perquè es revisi la nostra situació.

Volem una resposta ara. La situació pot allargar-se en el temps. Les restriccions poden anar-se activant periòdicament i no pot ser que ens tinguin tant poc en compte. 

Una societat sana és una societat que no deixa de banda a ningú. 

MANIFEST CASTELLÀ

Una  sociedad sana es una sociedad donde la desigualdad no gana terreno

Manifiesto de la Red de Entidades Ocio Diverso en Lucha en frente las medidas restrictivas del Gobierno en la actual crisis social y sanitaria.

Hablamos en nombre de las personas con diversidad funcional, en nombre de sus familias y en nombre de las entidades, trabajadoras y voluntarias que las acompañamos:

Ante el contexto de crisis sanitaria, social y política que estamos viviendo, las personas con diversidad funcional, sus familias y las entidades que las acompañamos, volvemos a ser las últimas de la fila. Como ya sucedió durante los prácticamente tres meses de confinamiento a principios de año, con esta llamada segunda ola de COVID-19 se nos ha vuelto a prohibir toda actividad, dejándonos en una situación de vulnerabilidad muy grande. Y si no se nos prohíbe la actividad, se activan unas medidas tan restrictivas que no permiten que las entidades podamos apoyar y acompañar a las familias y nuestras participantes de una forma coherente con las necesidades que tenemos. Es necesario remarcar que reinventarnos y adaptarnos en el mundo virtual de las actividades online es una tarea prácticamente imposible cuando se trata de personas con diversidad funcional, y que no soluciona de ninguna manera la necesidad de conciliación laboral de nuestras familias. 

Es por eso que como personas con diversidad funcional que formamos parte de la Red de Entidades de Ocio de persones con Diversidad Funcional en Lucha queremos compartir que dejarnos sin actividades de ocio es una medida restrictiva completamente deshumanizada y capacitista. Hay que recordar que vivimos en una sociedad donde prácticamente todo está montado de forma que las personas con capacidades diferentes, o, dicho de una otra manera, aquellas personas que se supone no acostumbramos a ser tan “productivas” como lo sistema necesita, somos excluidas o completamente segregadas. Queremos denunciar que prohibiéndonos totalmente las actividades y los espacios de encuentro se nos está discriminando de nuevo, sin tener en cuenta limitaciones con las que nos encontramos por el simple hecho de vivir en una sociedad tan competitiva y poco solidaria como la nuestra. 

Del mismo modo, como familias de las personas con diversidad funcional y que formamos parte de la Red queremos reivindicar que necesitamos con urgencia estos espacios de ocio donde participen nuestros familiares para poder conciliar la vida y el trabajo de forma digna. Hay muchos casos en que dejar sin actividades a nuestros familiares es sobrecargar la situación que vivimos como familias. Queremos recordar que hemos luchado durante mucho tiempo para conseguir unos niveles de ocio y deportes adaptados a sus capacidades, actividades con las que ellas disfrutan y crecen como personas y donde las familias podemos darnos un descanso físico y emocional imprescindible para poder continuar. No podemos hacer pasos para atrás.

Y por último, las trabajadoras y voluntarias de las entidades que acompañamos a las personas con diversidad funcional y que nos hemos organizado en esta Red queremos compartir que las actividades de ocio y tiempo libre donde estas personas participan son uno de los pocos espacios donde se desarrollan y crecen libremente. Son los espacios de seguridad donde pueden ir conformando su proyecto de vida. Si las entidades que acompañamos a las personas con discapacidad tenemos algo, es el orgullo de sabernos necesarias, y afortunadas de ser creadoras de pilares básicos para la felicidad individual y colectiva, como son la comunidad diversa y la solidaridad.

Por lo tanto, prohibirnos la actividad no es un acto de responsabilidad colectiva, sino que es un acto de absoluto desconocimiento y de infravaloración muy grande de la tarea que llevamos a cabo y hacia las necesidades de las personas con diversidad funcional y sus familias.

Ya hay entidades que luchamos contra las discriminaciones que sufren las persona con diversidad funcional que, después de muchos años de actividad, nos hemos visto obligadas a cerrar, o lo tendremos que hacer en breves, debido a la situación actual y a las medidas restrictivas planteadas por el Govern. A todo esto, se le suma que no ha habido ninguna propuesta para intentar tener en cuenta la situación en que quedaríamos como entidades, haciendo que algunas nos encontremos en una situación límite. Es importantísimo ver que con el cierre de entidades como las nuestras la desigualdad vuelve a ganar terreno. Estamos hablando de un paso atrás con consecuencias mucho más graves de las que pueden parecer a primera vista. No nos lo podemos permitir.

Cansadas de la situación en que nos encontramos, y viendo que esto puede alargarse en el tiempo, diferentes entidades de todo el territorio nos hemos organizado para reivindicar:

Que el ocio, el tiempo libre y las extraescolares son un derecho esencial por las personas con diversidad funcional y su desarrollo, así como por el descanso y la conciliación de vida y trabajo de sus familias.

 • Que el ocio educativo y el ocio en general son una necesidad básica para el desarrollo de las niñas, de los jóvenes y de las personas con diversidad funcional, y que es un indicador de una sociedad sana y libre. Es muy necesario empezar a hacer camino para que desde el gobierno se valore la faena de este sector y se incluya como servicio esencial.

Es por todo ello que exigimos:

 • Que el PROCICAT tenga en cuenta la situación de las personas con diversidad funcional y las sus familias, y revise las medidas restrictivas incluyendo el ocio inclusivo como servicio esencial. Hace falta ofrecer alternativas que se adecuen a nuestras necesidades.
 • Que esta exigencia se lleve a cabo lo antes posible. No sabemos cuando empezará la tercera ola de medidas restrictivas. Tenemos que estar preparadas para cuando llegue. No podamos permitir que se nos vuelva a prohibir la actividad.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que para que el PROCICAT nos escuche tenemos que sumar todos los apoyos posibles, pedimos:

 • A las instituciones supuestamente no competentes (como pueden ser el Instituto Municipal de Persones con Discapacidad –IMPD-, el propio Ayuntamiento de Barcelona y otros ayuntamientos, la Diputación de Barcelona, etc.) que se pongan de nuestro lado y nos ayuden a presionar al PROCICAT para que reconsidere la situación de las personas con diversidad funcional, sus familias y las entidades y trabajadoras que las acompañamos. Pedimos, por lo tanto, que firmen este manifiesto y den muestras de apoyo a nuestras reivindicaciones.

A Dincat, la federación de entidades que defiende los derechos de las personas con diversidad funcional, que tambien se adhiera al presente manifiesto y nos ayude a hacer todo el posible para presionar al PROCICAT y a quien haga falta para que se revise nuestra situación. Queremos una respuesta ahora. La situación puede alargarse en el tiempo. Las restricciones pueden irse activando periódicamente y no puede ser que se nos tengan tan poco en cuenta.

MANIFEST LECTURA FÀCIL

Una societat sana és una societat on la desigualtat no guanya.

Manifest de la Xarxa d’Entitats de Lleure Divers en Lluita, contra les mesures restrictives per la crisi de la COVID19.

Davant la crisi de la COVID19, les persones amb diversitat funcional, les seves famílies i les entitats que les acompanyem, tornem a ser les grans oblidades.

 • Com a persones amb diversitat funcional:

Deixar-nos sense activitats de lleure i oci és una mesura capacitista.

No té en compte les nostres necessitats.

Si ens prohibiu les activitats i espais de trobada quedem excloses.

 • Com a famílies de les persones amb diversitat funcional:

Necessitem els espais d’oci per als nostres familiars, per al seu benestar I també per al nostre descans físic i emocional.

 • Com a treballadores i voluntàries de les entitats de lleure per a persones amb diversitat funcional:

Les persones amb diversitat funcional que participen a les activitats de lleure, gaudeixen d’un espai segur.

És un espai on desenvolupar-se i créixer lliurement.

Prohibir les nostres activitats és no valorar-les i no conèixer les necessitats de les persones amb diversitat funcional.

Ja hi ha entitats que han hagut de tancar, i algunes altres estem en una situació molt difícil.

Per això, reivindiquem:

 • Que el lleure, l’oci i les activitats extraescolars son un dret essencial per a les persones amb diversitat funcional.
 • Que el lleure, l’oci i les activitats extraescolars son una necessitat bàsica.
 • El lleure, loci i les activitats extraescolars son essencials per al desenvolupament i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.
 • Que el Govern valori la nostra feina.
 • Que s’inclogui el lleure, loci i les activitats extraescolars per a les persones amb diversitat funcional com a servei essencial.

Exigim al PROCICAT i al Govern que tinguin en compte les nostres necessitats. Som essencials.

Demanem a l’Ajuntament de Barcelona, al Dincat i a la resta d’institucions que ens donin suport.

Necessitem respostes ara.

?

DESTAQUEM

Som notícia als mitjans!

La xara #DiversitatEnLluita comença a tenir repercussió als mitjans de comunicació. Destaquem, entre d’altres, la notícia de El Diari de l’Educació on explica l’estat actual de la campanya

Què és això de Diversitat en Lluita?

Amb aquest vídeo us expliquem qui som la xarxa Diversitat en Lluita, d’on sorgeix la necessitat d’organitzar-nos col·lectivament i quines són les nostres reivindicacions. Si comparteixes la nostra lluita t’animem a signar el manifest!

Ens preparem per mobilitzar-nos

Dissabte 19 de desembre les entitats Encert, Oratge i Reperkutim vam fer la primera acció conjunta amb dos clars objectius: generar els primers vincles entre les persones dels tres projectes de lleure inclusiu i, paral·lelament, elaborar les pancartes reivindicatives amb la mirada posada en la primera mobilització que estem preparant

Si el lleure divers tanca, què passa?

Darrera les institucions i organismes com el PROCICAT hi ha persones que prenen decisions que afecten a moltes altres persones sense tenir en compte la seva realitat ni les seves necessitats. Nosaltres els donem veu. Perquè som salut comunitària! 

Ja tenim 1.200 adhesions

Més de 1.150 persones i una cinquantena d’entitats ja s’han adherit a la campanya Diversitat en Lluita. Seguim recollint suports i preparant mobilitzacions per reivindicar el lleure divers com a necessitat essencial

?

 NOTÍCIES

Dincat s’adhereix a la campanya

Dincat s’adhereix a la campanya

Dincat, la federació que aglutina prop de 300 entitats que donen resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual d'arreu del territori català, ha signat el manifest i s'adhereix a la campanya #DiversitatEnLluita

Diversitat en xarxa

Diversitat en xarxa

Diversitat en lluita però, també, en xarxa. Per això el passat dissabte 19 de desembre persones d'Oratge, Encert i Reperkutim ens vam trobar a diferents places de Gràcia on vam fer un taller de panacartes per preparar la primera de les mobilitzacions i, a la vegada,...

Estrenem canal de Youtube

Estrenem canal de Youtube

Posem en marxa el canal de Youtube de la xarxa Diversitat en Lluita on anirem penjant tot el material audiovisual de la campanya, ja siguin vídeos de testimonis, de denúncia o que visualitzin les diferents accions o mobilitzacions que estem preparant

?

DIVERSITAT EN LLUITA ALS MITJANS